Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama bir grup etkinliğidir. Planladığımız bu grup etkinliklerinde öğrencilerimiz, duyularını, hayal gücünü, imgeleme becerilerini devreye sokar ve pandomim, rol oynama, doğaçlama, hikaye oluşturma ve dramatizasyon gibi tekniklerle yaparak yaşayarak öğrenirler. Taklit yetenekleri geliştikçe, gerçek ile düş arasında bir köprü oluştururlar. Aktif ve oyun yoluyla bir öğrenme ortamı oluştuğundan, motivasyonları artar, bilgileri kalıcı hale gelir ve sorunlara yeni çözüm yolları geliştirebilmeye başlar.